เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

สำหรับคุณครูท่านใดต้องการจะเผยแพร่ สื่อ, แผนการสอน ฯลฯ
สามารถติดต่อผมเพื่อเผยแพร่ผลงานของท่านได้ครับ

เกณฑ์ "CODING Achievement Awards" ครั้งที่ ๒

25660705_144905_4328.pdf

ตัวอย่างผลงาน คศ.3

ครูธนายุส พิจยานนท์ โรงเรียนสตรีระนอง

ระบบการให้คะแนนความร่วมมือ.pdf

วีดีโอ การอบรม การจัดทำระบบให้คะแนนความร่วมมือด้วย Line Bot (LineBotScore)

วิทยาการคำนวณ ป.3

Tower of HANOI.pdf
PythonTurtleRUN (1).pdf